Podávanie podnetov

Podávanie podnetov a stažností

SOŠ techniky a služieb, Tovarnícka 1609, 955 82 Topoľčany prijíma, eviduje, vybavuje a kontroluje vybavovanie sťažností a podnetov. Sťažnosti sa riešia podľa postupu určeného zákonom NR SR č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov a smernicou o podávaní, prijímaní, evidovaní, prešetrovaní, vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností podaných v SOŠ techniky a služieb, Tovarnícka 1609 v Topoľčanoch.

Sťažnosť je podanie fyzickej osoby alebo právnickej osoby ktorým,

  • sa domáha ochrany svojich práv, resp. práv svojho dieťaťa alebo právom chránených záujmov, pretože došlo k ich porušeniu činnosťou alebo nečinnosťou orgánu verejnej správy, 
  • upozorňuje na konkrétne nedostatky, najmä na porušenie právnych predpisov, ktorých odstraňovanie si vyžaduje zásah orgánu verejnej správy.


Podanie sa posudzuje podľa obsahu. Sťažnosť musí byť čitateľná a zrozumiteľná. Musí z nej byť jednoznačné proti komu smeruje, na aké nedostatky poukazuje, čoho sa sťažovateľ domáha a musí byť sťažovateľom podpísaná.

Sťažnosť môže byť podaná:

  • písomne v listinnej podobe, doručená osobne na sekretariát školy alebo poštou na: Stredná odborná škola techniky a služieb, Tovarnícka 1609, 955 82 Topoľčany,
  • elektronickou poštou na souto@nextra.sk (sťažovateľ ju musí do 5 dní potvrdiť podpisom).

 Lehota na vybavenie sťažnosti:

Subjekt príslušný na vybavenie sťažnosti je povinný sťažnosť vybaviť do 60 pracovných dní. Ak je sťažnosť náročná na prešetrenie, môže riaditeľ školy lehotu pred jej uplynutím predĺžiť o 30 pracovných dní. Predĺženie lehoty sa sťažovateľovi bezodkladne, písomne, s uvedením dôvodu oznámi.

Opravné prostriedky

Proti rozhodnutiu o odmietnutí požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti podľa zákona. Odvolanie sa podáva povinnej osobe, ktorá rozhodnutie vydala alebo mala vydať. O odvolaní proti rozhodnutiu povinnej osoby rozhoduje nadriadený povinnej osoby – Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja v Nitre.

 Sadzobník spoplatňovaných úkonov a materiálov pri realizácii zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám

 Rozmnožovanie – 1 strana čiernobiela kópia 0,03 €

Informácia poskytnutá na CD nosiči – 1 ks CD 1,50 €

Informácia poskytnutá e-mailom zadarmo

Informácia poskytnutá cez tlačiareň PC - 1 strana A4 čiernobiela kópia 0,05 €,

1 strana A4  farebná kópia 0,10 €

Odosielanie informácií poštou – podľa Cenníka Slovenskej pošty

Poplatok za poskytovanie informácií sa realizuje platbou v hotovosti do pokladne SOŠ techniky a služieb, Tovarnícka 1609, Topoľčany alebo spolu so zaslanou a vybavenou žiadosťou sa žiadateľovi zašle aj poštová poukážka s vyčíslenou sumou za sprístupnenie informácie.

Novinky

Fotogaléria

Kontakt

Meno školy: Stredná odborná škola techniky a služieb
Email školy: souto@nextra.sk
Telefón: +421385321256
Adresa školy: Tovarnícka 1609, 955 01 Topoľčany
Slovakia
IČO: 00351989