Vystavovanie duplikátov vysvedčení

Postup pri vydávaní duplikátov

Škola vydáva duplikáty (odpisy) vydaných dokladov absolventom školy z dôvodu straty originálneho dokladu po predložení písomnej žiadosti, ktorí ukončili školu od šk. roku 1995/1996 až po súčasnosť.

Absolventi školy, ktorí ukončili školu pred šk. rokom 1995/1996 o vydanie takýchto duplikátov musia požiadať Štátny archív Nitra – pobočka Topoľčany, Pod Kalváriou 2140/143, 955 01 Topoľčany.

 

Postup pri vyžiadaní duplikátu (odpisu) :

- maturitného vysvedčenia

- výučného listu

- ročníkového vysvedčenia (konkrétny ročník) :

 

  1. predložiť na sekretariát písomnú žiadosť (vzor je zverejnený)
  2. v žiadosti uviesť: meno a priezvisko (u žiadateľky uviesť ak je vydatá aj rodné priezvisko v čase štúdia )
  3. dátum narodenia
  4. o aký učebný, prípadne študijný odbor sa jedná
  5. v ktorých rokoch žiadateľ navštevoval školu + rok ukončenia štúdia, uviesť triedu a meno triedneho učiteľa

 

Žiadosť je možné podať osobne na sekretariáte školy:

Stredná odborná škola techniky a služieb

Tovarnícka 1609

955 82  Topoľčany

alebo zaslať naskenovanú e-mailom na:

souto@nextra.sk

 

Odpis vysvedčenia bude vyhotovený do 10 pracovných dní v konkrétnom termíne po dohode na sekretariáte školy.

 

Preberanie odpisov vysvedčení žiadateľom:

Odpisy sa preberajú osobne žiadateľom na sekretariáte školy v súlade so Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.

Odpisy vysvedčení môže príp. prevziať aj iná osoba ako žiadateľ na základe splnomocnenia majiteľa vysvedčení po preukázaní totožnosti splnomocneného.

ZIADOST_-_o_vystavenie_duplikatu_maturitneho_vysvedcenia_SOS_TaS.doc

ZIADOST_-_o_vystavenie_duplikatu_vyucny_list_SOS_TaS.doc

ZIADOST_-_o_vystavenie_duplikatu_rocnikoveho_vysvedcenia_SOS_TaS.doc

Novinky

Fotogaléria

Kontakt

Meno školy: Stredná odborná škola techniky a služieb
Email školy: souto@nextra.sk
Telefón: +421385321256
Adresa školy: Tovarnícka 1609, 955 01 Topoľčany
Slovakia
IČO: 00351989