• Postup pri vydávaní duplikátov

    • Škola vydáva duplikáty (odpisy) vydaných dokladov absolventom školy z dôvodu straty originálneho dokladu po predložení písomnej žiadosti, ktorí ukončili školu od šk. roku 1995/1996 až po súčasnosť.

     Absolventi školy, ktorí ukončili školu pred šk. rokom 1995/1996 o vydanie takýchto duplikátov musia požiadať Štátny archív Nitra – pobočka Topoľčany, Pod Kalváriou 2140/143, 955 01 Topoľčany.

      

     Postup pri vyžiadaní duplikátu (odpisu) :

     - maturitného vysvedčenia

     - výučného listu

     - ročníkového vysvedčenia (konkrétny ročník) :

      

     1. predložiť na sekretariát písomnú žiadosť (vzor je zverejnený)
     2. v žiadosti uviesť: meno a priezvisko (u žiadateľky uviesť ak je vydatá aj rodné priezvisko v čase štúdia )
     3. dátum narodenia
     4. o aký učebný, prípadne študijný odbor sa jedná
     5. v ktorých rokoch žiadateľ navštevoval školu + rok ukončenia štúdia, uviesť triedu a meno triedneho učiteľa

      

     Žiadosť je možné podať osobne na sekretariáte školy:

     Stredná odborná škola techniky a služieb

     Tovarnícka 1609

     955 82  Topoľčany

     alebo zaslať naskenovanú e-mailom na:

     souto@nextra.sk

      

     Odpis vysvedčenia bude vyhotovený do 10 pracovných dní v konkrétnom termíne po dohode na sekretariáte školy.

      

     Preberanie odpisov vysvedčení žiadateľom:

     Odpisy sa preberajú osobne žiadateľom na sekretariáte školy v súlade so Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.

     Odpisy vysvedčení môže príp. prevziať aj iná osoba ako žiadateľ na základe splnomocnenia majiteľa vysvedčení po preukázaní totožnosti splnomocneného.

     ZIADOST_-_o_vystavenie_duplikatu_maturitneho_vysvedcenia_SOS_TaS.doc

     ZIADOST_-_o_vystavenie_duplikatu_vyucny_list_SOS_TaS.doc

     ZIADOST_-_o_vystavenie_duplikatu_rocnikoveho_vysvedcenia_SOS_TaS.doc