• Zapojenosť školy do projektov

    • Zvýšenie kvality odborného vzdelávania a prípravy na Strednej odbornej škole techniky a služieb Topoľčany - projekt školy financovaný z prostriedkov EÚ cez OP Ľudské zdroje

     Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP - celoslovenský projekt - ŠIOV

      

     Zvyšovanie kvality vzdelávania na ZŠ a SŠ s využitím elektronického testovania

     – celoslovenský projekt - NÚCEM

      

     Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstvaDigipédia

     – celoslovenský projekt riadený MŠVVaŠ SR

      

     EDUNET – internetové pripojenie školy – celoslovenský projekt MŠVVaŠ SR a firmy SWAN 

      

     Odborná  prax žiakov pre autoopravárenské odbory v autoservisoch v Nemecku – v spolupráci s firmou Junior Talents

      

     STUDENT STYLE - odborná prax žiakov učebného odboru kaderník v spolupráci s firmou 100CZK v kaderníckych salónoch Českej republiky

      

     English GO – celoslovenský projekt na podporu vyučovania anglického jazyka riadený MPC

      

     Rozvojový projekt grafických systémov v odbornom vzdelávaní a príprave na rok 2018

     „Vyučovanie 3D CAM systémov pre CNC stroje podľa požiadaviek praxe.“

      

     Rozvojový projekt na podporu organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu na rok 2019

     „Tomáš Baťa - podnikateľská ikona minulosti je inšpiráciou aj v súčasnosti.“

      

     Odborná prax žiakov gastro odborov na Cypre a v Grécku, zabezpečovaná v spolupráci s firmou Global contract

     Rozvojový projekt environmentálnej výchovy a vzdelávania na rok 2019 "Výroba elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov pomôže predchádzať dôsledkom zmeny klímy."