• Organizácia štúdia na získanie výučného listu externou formou

     • Možnosť získania výučného listu externou formou pre uchádzačov, ktorí dosiahli stredné odborné vzdelanie (majú výučný list) alebo úplné stredné odborné vzdelanie (získali maturitu),  pričom sa študujú iba odborné predmety v súlade s ŠVP pre externé štúdium.
     • Externá forma tohto štúdia sa organizuje v učebných odboroch:

      2487 H 01  autoopravár – mechanik, 2683 H 11 elektromechanik – silnoprúdová technika, 3678 H inštalatér, 6489 H hostinský, hostinská, 6456 H kaderník

     • Externá forma je určená pre študujúcich (dospelých) popri zamestnaní v súlade s § 7 Vyhlášky  MŠVVaŠ SR č.65/2015 o stredných školách v znení neskorších zmien a doplnkov.
     • Dĺžka štúdia: dva roky -  diaľkové vzdelávanie (podľa  § 54 ods. 9  školského zákona č.245/2008 Z.z.  v zmysle neskorších zmien a doplnkov).
     • Vyučovanie v externej forme štúdia sa v konkrétnom učebnom odbore v danom šk. roku otvára len v prípade, ak sa na štúdium v tomto odbore prihlási dostatočný počet záujemcov.

              

     • Žiaci absolvujú:
     • konzultácie a skúšky 1 krát v týždni (popoludní) v rozsahu 6-7 konzultačných hodín vrátane odborného výcviku, ktorý môžu absolvovať na školských pracoviskách alebo v súkromných firmách t.j. cca 2 krát do mesiaca teoretické vyučovanie v škole a cca 2krát do mesiaca odborný výcvik na pracoviskách
     • samoštúdium "doma"
     • záverečné skúšky v júni druhého školského roka

      

     Prihlášku na externé štúdium pre získanie výučného listu pre absolventov iných učebných alebo študijných odborov zverejníme začiatkom mája 2024.

     Študijný poriadok pre žiakov externého štúdia na získanie výučného listu: Ext_studium_studiny_poriadok.docx