Výučný list externou formou

Organizácia štúdia na získanie výučného listu externou formou

 • Možnosť získania výučného listu externou formou pre uchádzačov, ktorí dosiahli stredné odborné vzdelanie (majú výučný list) alebo úplné stredné odborné vzdelanie (získali maturitu),  pričom sa študujú iba odborné predmety v súlade s ŠVP pre externé štúdium.
 • V šk. roku 2022/23 sa externá forma tohto štúdia bude otvárať v učebných odboroch:

  2487 H 01  autoopravár – mechanik, 2683 H 11 elektromechanik – silnoprúdová technika, 3678 H inštalatér,

          6489 H hostinský, hostinská, 6456 H kaderník

 • Externá forma je určená pre študujúcich (dospelých) popri zamestnaní v súlade s § 7 Vyhlášky  MŠVVaŠ SR č.65/2015 o stredných školách v znení neskorších zmien a doplnkov.
 • Dĺžka štúdia: dva roky -  diaľkové vzdelávanie (podľa  § 54 ods. 9  školského zákona č.245/2008 Z.z.  v zmysle neskorších zmien a doplnkov).
 • Vyučovanie v externej forme štúdia sa v konkrétnom učebnom odbore v danom šk. roku otvára len v prípade, ak sa na štúdium v tomto odbore prihlási dostatočný počet záujemcov.

         

 • Žiaci absolvujú:
 • konzultácie a skúšky 1 krát v týždni (popoludní) v rozsahu 6-7 konzultačných hodín vrátane odborného výcviku, ktorý môžu absolvovať na školských pracoviskách alebo v súkromných firmách t.j. cca 2 krát do mesiaca teoretické vyučovanie v škole a cca 2krát do mesiaca odborný výcvik na pracoviskách
 • samoštúdium "doma"
 • záverečné skúšky v júni druhého školského roka

 

Prihlášku na externé štúdium pre získanie výučného listu pre absolventov iných učebných alebo študijných odborov nájdete tu: Prihlaska_na_externe_studium_2023.docx

Zverejňujeme kritéria na prijímanie žiakov do externého štúdia: Kriteria_pre_externe_studium_2023_24.pdf

 

Študijný poriadok pre žiakov externého štúdia na získanie výučného listu: Ext_studium_studiny_poriadok.docx

Novinky

Fotogaléria

Kontakt

Meno školy: Stredná odborná škola techniky a služieb
Email školy: souto@nextra.sk
Telefón: +421385321256
Adresa školy: Tovarnícka 1609, 955 01 Topoľčany
Slovakia
IČO: 00351989